Байршил:Нүүр хуудас >Мэдээ > Тоглолт > дэлгэрэнгүй

Хүүдээ өгөх Монгол нэрс

Нийтэлсэн огноо:2016-12-20  Хандалт:2432  Эх сурвалж:Үнэн.мн  

    Л.Тамир гэх залуу “Монголын нууц товчоо”-нд гардаг бүх нэрсийг бүлэг бүлгээр нь жагсаан бичжээ. Тэрээр Монголчууд хүүхдэдээ Төвд нэр голчлон сонгож өгч байхаар Монгол нэрсээ сэргээн санаж өгч байхыг уриалжээ.“Монголын нууц товчоо”-нд гардаг эр, эм, хаан, хатан зарц боолгүй бүх нэрнүүдийг жагсаан бичсэн байна.

1.Бөртэчоно
2.Батцагаан /Бөртэчоно Гуамаралын хүү/
3.Тамача /Батцагааны хүү/
4.Хоричар /Тамачагийн хүү/
5.Уужимбуурал /Хоричар мэргэний хүү/
6.Саль-Хачау /Уужимбууралын хүү/
7.Ихнүдэн /Саль-Хачаугийн хүү/
8.Шинэсочи /Ихнүдэний хүү/
9.Харчу /Шинэсочийн хүү/
10.Боржигидай /Харчугийн хүү/
11.Торголжин /Боржигидай мэргэний хүү/
12.Боролдайсуялби /Торголжин баяны зарц/
13.Добу /Торголжин баяны хүү/
14.Дува /Торголжин баяны хүү/
15.Хорилардай /Алунгуагийн эцэг/
16.Шинч /Бурхан халдуны эзэн бурхан босгосон Урианхай хүн/
17.Бүгүнүтэй /Добу мэргэний хүү/
18.Бэлгүнүтэй /Добу мэргэний хүү/
19.Буха /Алунгуагийн хүү/
20.Бухату /Алунгуагийн хүү/
21.Бодончар /Алунгуагийн хүү/
22.Хабич /Бодончарын хүү/
23.Жажирадай /Бодончарын хүү/
24.Жаурьдай /Бодончарын хүү/
25.Тугудай /Жажирадайн хүү/
26.Бурьбулчиру /Тугудайн хүү/

27.Хар-Хадаан /Бурьбулчирун хүү/

28.Жамуха /Хар-Хадааны хүү/

29.Баарьдай /Бодончарын хүү/

30.Зүтгэлбөх /Баарьдайн хүү/

31.Мэнэн /Хабич баатрын хүү/

32.Хачи-Хүлүг /Мэнэн тудуны хүү/

33.Хачин /Мэнэн тудуны хүү/

34.Хачиу /Мэнэн тудуны хүү/

35.Хачула /Мэнэн тудуны хүү/

36.Харалдай /Мэнэн тудуны хүү/

37.Хачиун /Мэнэн тудуны хүү/

38.Начинбаатар /Мэнэн тудуны хүү/

39.Хайду /Хачи-Хүлүгийн хүү/

40.Ноёгидай /Хачины хүү/

41.Баруладай /Хачиугийн хүү/

42.Барула /Хачулагийн хүү/

43.Адархидай /Хачиуны хүү/

44.Уруудай /Начинбаатарын хүү/

45.Мангудай /Начинбаатарын хүү/

46.Шижуудай /Начинбаатарын хүү/

47.Доголдай /Начинбаатарын хүү/

48.Байшинхор /Хайдугийн хүү/

49.Чирхай /Хайдугийн хүү/

50.Чаужин /Хайдугийн хүү/

51.Тунбинай /Байшинхорын хүү/

52.Сэнгүнбилэг /Чирхайгийн хүү/

53.Бэсүдэй /Чирхайгийн хүү/

54.Оронар /Чаужингийн хүү/

55.Хонхотан /Чаужингийн хүү/

56.Арулад /Чаужингийн хүү/

57.Сөнид /Чаужингийн хүү/

58.Хабтурхас /Чаужингийн хүү/

59.Хэнигис /Чаужингийн хүү/

60.Хабул /Тунбинай сэцэний хүү/

61.Сэмсэчүлэ /Тунбинай сэцэний хүү/

62.Бүлтэчү / Сэмсэчүлийн хүү/

63.Охинбархаг /Хабулын хүү/

64.Бартанбаатар /Хабулын хүү/

65.Хутугту /Хабулын хүү/

66.Хутула /Хабулын хүү/

67.Хулан /Хабулын хүү/

68.Хадаан /Хабулын хүү/

69.Торойн отчигон /Хабулын хүү/

70.Хутугту /Охинбархагийн хүү/

71.Сэчэ-Бэхи /Хутугту Жүрхигийн хүү/

72.Тайчу /Хутугту Жүрхигийн хүү/

73.Мэнгитү /Бартанбаатарын хүү/

74.Нэгүүн /Бартанбаатарын хүү/

75.Есүхэй /Бартанбаатарын хүү/

76.Даридай /Бартанбаатарын хүү/

77.Бүри-Бөхө /Хутугтугийн хүү/

78.Зочи /Хутулагийн хүү/

79.Хирмау /Хутулагийн хүү/

80.Алтан /Хутулагийн хүү/

81.Их-Чэрэн /Хулан баатарын хүү/

82.Бадай /Их Чэрэнгийн зарц/

83.Кишлиг /Их Чэрэнгийн зарц/

84.Амбагай /Сэнгүний хүү/

85.Балхачи /Бэсүд овогийн элч/

86.Чилэдү /Өэлүн-Үжингийн нөхөр болох гэж байсан Мэргэдийн их элч/

87.Чилэгэрбөх /Чилэдүгийн дүү/

88.Хотонбараг /Татар иргэн/

89.Жалибуха /Татар иргэн/

90.Тэмүжин-Үгэ /Татар иргэн/

91.Хорибуха /Татар иргэн/

92.Тэмүжин /Есүхэйн хүү/

93.Хасар /Есүхэйн хүү/

94.Хачиун /Есүхэйн хүү/

95.Тэмүгэ /Есүхэйн хүү/

96.Бэгтэр /Есүхэйн хүү/

97.Бэлгүтэй /Есүхэйн хүү/

98.Дэй-Сэцэн /Хонгирад иргэн/

99.Чирха /Хонхотаны иргэн/

100.Мэнлиг /Чирха өвгөний хүү/

II Бүлэг

101.Таргудай /Тайчууд иргэн/

102.Хирилтуг /Тайчууд иргэн/

103.Тодойн-Гэрти /Тайчууд иргэн/

104.Сорхоншар /Чингис хааны 9 өрлөгийн нэг/

105.Чинбай /Сорхоншарын хүү/

106.Чулуун /Сорхоншарын хүү/

107.Боорчи /Чингис хааны 9 өрлөгийн нэг/

108.Наху /Боорчийн эцэг/

109.Тоорил буюу Ван хан /Есүхэйн анд/

110.Жарчиудай /Урианхай өвгөн/

111.Зэлмэ /Чингис хааны 9 өрлөгийн нэг/

112.Тогтоа /Чилэдүгийн ах Мэргидийн цэрэг/

113.Дайр-Үсүн /Мэргидийн цэрэг/

114.Хаатай Дармала /Мэргидийн цэрэг/

III Бүлэг

115.Жахахамбу /Тоорилын дүү/

116.Хүчү /Өэлүн эхэд бэлэг болгосон Мэргид хүү, Чингис хааны 1000ны ноён/

117.Хөхөчү /Өэлүн эхэд бэлэг болгосон Тайчууд хүү, Чингис хааны 1000ны ноён/

118.Хачиун /Жалайр иргэн/

119.Хархай /Жалайр иргэн, Хасарын туслах /

120.Харалдай /Жалайр иргэн, Чингис хааны агтчин/

121.Үнгүр /Мөнхөт хиагийн хүү, /Чингис хааны 1000ны ноён/

122.Хадаан /Дархад иргэн/

123.Далдурхан /Дархад иргэн/

124.Хубилай /Барулас иргэн, Хасарын туслах/

125.Худус /Барулас иргэн/

126.Жатай, /Мангуд иргэн/

127.Доголху /Мангуд иргэн, Чингис хааны чэрби түшмэл/

128.Үгэлэн /Боорчийн лүү/

129.Чаурхан /Зэлмийн дүү, Чингис хааны эдээлэгч/

130.Сүбээдэй /Зэлмийн дүү/

131.Дэгэй /Бэсүд иргэн, /Чингис хааны 1000ны ноён/

132.Хүчүгүр /Бэсүд иргэн/

133.Чилэгүтэн-Тахи /Сүлдүс иргэн/

134.Тайчиудай /Сүлдүс иргэн/

135.Сэцэ-Домог /Жалайр иргэн/

136.Архай Хасар /Жалайр иргэн, Чингис хааны эдээлэгч/

137.Сүйхэтү /Хонхотан иргэн/

138.Жэгэй /Сүхэгэн иргэн/

139.Сүхэхэй-Жаун /Жэгэйн хүү/

140.Нэүдэйн Цагаан

141.Хангиадай /Олхунод иргэн/

142.Сэчиүр /Горлос иргэн/

143.Мөчи /Дүрвэд иргэн/

144.Буту /Ихирэс иргэн/

145.Жунсо /Ноёхон иргэн/

146.Зургаан /Оронар иргэн/

147.Сохо-Сэцэн /Барулас иргэн/

148.Харачар /Сохо-Сэцэнгийн хүү/

149.Хорчи-Усун /Баарин иргэн/

150.Хөхөчөс /Баарин иргэн/

151.Мэнэн /Баарин иргэн/

152.Хорчи /Бодончарын барьж авсан эмээс гарсан хүү, Чингис хааны 1000ны ноён/

153.Хунан /Чингис хааны 1000ны ноён/

154.Даридай

155.Мулхалху /Жадаран иргэн, Чингис хааны адуучин/

156.Сорхату /Охинбархагын хүү/

157.Сача-Бэхи /Сорхатугийн хүү/

158.Тайчу /Сорхатугийн хүү/

159.Хучар /Нэгүүн тайжийн хүү/

160.Алтан /Хутула хааны хүү/

161.Өнгүр /Чингис хааны тогооч/

162.Дэгэй /Чингис хааны хоньчин/

163.Гүчүгүр /Чингис хааны тэрэгчин/

164.Додай /Гэргий хүүхэд зарц нарыг захирагч/

165.Чилгутай /Хасарын туслах/

166.Хуту /Чингис хааны адуучин/

167.Моричи /Чингис хааны адуучин/

168.Тахар, Тахай /Чингис хааны мэдээлэгч/

169.Сүхэхэй /Чингис хааны мэдээлэгч/

IV Бүлэг

170.Тайчар /Жамухын дүү/

171.Мүлхэ-тотаг /Ихирэс иргэн/

172.Боролдай /Ихирэс иргэн/

173.Жүрчидэй /Урууд иргэн/

174.Хуйлдар /Мангуд иргэн/

175.Жихүр /Чингис хааны тогооч/

176.Бүрибөх /Жүрхин иргэн/

177.Мэгүжин /Татар иргэн/

178.Шихихутуг /Чингис хааны 9 өрлөгийн нэг, Өэлүн эхэд бэлэг болгосон Татар хүү/

179.Тэлэгэтү /Жалайр иргэн/

180.Гүнгуа /Тэлэгэтү баяны хүү/

181.Чулуунхайч /Тэлэгэтү баяны хүү/

182.Зэвгээ /Тэлэгэтү баяны хүү/

183.Мухулай буюу Мухули /Чингис хааны 9 өрлөгийн нэг, Гүнгуан хүү/

184.Буха /Гүнгуан хүү/

185.Түнгэ /Чулуунхайчийн хүү/

186.Хаши /Чулуунхайчийн хүү/

187.Борохул /Чингис хааны 9 өрлөгийн нэг, Өэлүн эхэд бэлэг болгосон Жүрхин хүү/

188.Багу-Чорхи /Хатиган иргэн/

189.Чирхитэй /Салжиуд иргэн/

190.Алчи /Татар иргэн/

191.Жали /Татар иргэн/

192.Түгэ-Маха /Ихирэс иргэн/

193.Тэрхэг /Хонгирад иргэн/

194.Алхуй /Хонгирад иргэн/

195.Чоёг Цагаан /Горлос иргэн/

196.Гүчүд /Найман иргэн/

197.Буйраг /Найман иргэн/

198.Ходун /Тайчууд иргэн/

199.Аучу /Тайчууд иргэн/

200.Хоридай /Горлос иргэн, Чингис хаанд мэдээлэгч/

201.Жаха-Хамбу /Ванханы дүү/

202.Билгэ

203Хутуг /Ойрд иргэн/

204. Зургаадай буюу Зэв /Чингис хааны 9 өрлөгийн нэг/

V Бүлэг

205.Худуудар /Тайчууд иргэн/

206.Чуу мэргэн /Чингис хааны 9 өрлөгийн нэг/

207.Хархирүгэ /Чингис хааны 9 өрлөгийн нэг/

208.Чихарай

209.Жалман

210.Ширээт /Нүцгэн баарин иргэн/

211.Алаг-Наяа /Ширээт өвгөний хүү/

212.Хурчахус /Тоорил хааны хүү/

213.Гүр-Хан

214.Эрххар /Тоорил хааны дүү/

215.Инанча /Найманы хаан/

216.Дахай /Баатар/

217.Сүхэхэй-Жэүн /Баатар/

218.Хурчахус /Хаан/

219.Ажай /Татарын хаан/

220.Элхудур /Тайж/

221.Хулбари /Тайж/

222.Арин /Тайж/

223.Ихчирэн /Татаар иргэн/

224.Төгсбэх /Тогтоагийн хүү/

225.Хуту /Тогтоагийн хүү/

226.Чулуун /Тогтоагийн хүү/

227.Буйраг /Найманы хаан/

228.Еди-Тоблуг /Найманы ноён/

229.Хүгсэү /Найманы баатар/

230.Хүрэн /Убчигдайн баатар/

231.Сэнгүм /Ванханы хүү/

232.Тусах /Сэнгүмийн хүү/

233.Таян /Найманы хан/

234.Бухатай

235.Хиратай

236.Хишилиг /Чингисийн адуучин/

237.Нарийн-гэгээн /Ихчирэнгийн хүү/

VI Бүлэг

238.Хархалзан

239.Чихитай /Агтач/

240.Ядир /Агтач/

241.Хадиги

242.Ачиг-Чирүн /Баатар/

243.Хоришилэмүн /Тайж/

244.Ачиг-Ширүн

245.Жорчидай /Чингис хааны 1000ны ноён, Чингис хааны Уруудын авга/

246.Хуйлдар /Мангуд Сэцэн, Чингис хааны 1000ны ноён/

247.Өгөдэй /Чингис хааны хүү/

248.Жэүн /Чингис хааны элч/

249.Тай-Төмөр /Тоорил хааны дүү/

250.Буха-Төмөр /Тоорил хааны дүү/

251.Гүр-Хан /Тоорил хааны дүү/

252.Хунан /Тайчууд баатар/

253.Бахажи /Тайчууд баатар/

254.Баргужин

255.Буйраг /Гүчүгүдийн хаан/

256.Хубарихури /Чингис хааны элч/

257.Итүргэн /Чингис хааны элч/

258.Огда /Боол/

259.Сүбэхэй /Огданы хүү/

260.Хөхөчү-Хирсаан /Сүбэхэйн хүү/

261.Ехэй-Хонтагар /Хөхөчү-Хирсааны хүү/

262.Хасан /Сартуул иргэн/

263.Егү /Хасарын хүү/

264.Есүнхэй /Хасарын хүү/

265.Туху /Хасарын хүү/

266.Халиудар /Жауридай иргэн/

267.Чахурхан /Урианхай иргэн/

268.Хадаг /Жүрхин иргэн/

VII Бүлэг

269.Толуй /Чингис хааны хүү/

270.Зүч /Чингис хааны хүү/

271.Хорисубэчи /Таян ханы дараах их ноён/

272.Хүгсэү /Найманы баатар/

273.Торбиташ /Таян хааны элч/

274.Алахуш-дигитхури /Онгуд иргэн/

275.Ю-Хунан /Онгуд элч/

276.Отчигин /Ноён/

277.Додай /Чингис хааны чэрби түшмэл/

278.Өэлэн /Чингис хааны чэрби түшмэл/

279.Толун /Чингис хааны чэрби түшмэл/

280.Бучаран /Чингис хааны чэрби түшмэл/

281.Сүйхэтү /Чингис хааны чэрби түшмэл, Чингис хааны 1000ны ноён/

282.Худус-Халчинтай

283.Хорчин /Чингис хааны хэвтүүлийн захирагч/

284.Ханхархан /Найманы харуул/

285.Хүчүлүг /Таян ханы хүү/

286.Тататунга /Чингис хааны дээд шүүгч/

287.Дайр-Үсүн /Увас мэргидын тэргүүлэгч/

288.Наяа /Бааридайн ноён/

VIII Бүлэг

289.Гал /Тогтоагийн хүү/

290.Хорчи /Чингис хааны 1000ны ноён/

291.Илугай /Чингис хааны 1000ны ноён/

292.Түгэ /Чингис хааны 1000ны ноён/

293.Толун /Чингис хааны 1000ны ноён/

294.Чүлгэдэй /Чингис хааны 1000ны ноён/

295.Хоргасун /Чингис хааны 1000ны ноён/

296.Усун /Чингис хааны 1000ны ноён/

297.Шилүгэн /Чингис хааны 1000ны ноён/

298.Жидай /Чингис хааны 1000ны ноён/

299.Цагаангуа /Чингис хааны 1000ны ноён/

300.Алаг /Чингис хааны 1000ны ноён/

301.Булуган /Чингис хааны 1000ны ноён/

302.Харачар /Чингис хааны 1000ны ноён/

303.Хөхөчос /Чингис хааны 1000ны ноён/

304.Хүчхүр /Чингис хааны 1000ны ноён/

305.Бала /Чингис хааны 1000ны ноён/

306.Оронартай /Чингис хааны 1000ны ноён/

307.Дайр /Чингис хааны 1000ны ноён/

308.Мүгэ /Чингис хааны 1000ны ноён/

309.Бужир /Чингис хааны 1000ны ноён/

310.Мүнтүүр /Чингис хааны 1000ны ноён/

311.Долоодой /Чингис хааны 1000ны ноён/

312.Бөгэн /Чингис хааны 1000ны ноён/

313.Худус /Чингис хааны 1000ны ноён/

314.Марал /Чингис хааны 1000ны ноён/

315.Жибгэ /Чингис хааны 1000ны ноён/

316.Юрүхан /Чингис хааны 1000ны ноён/

317.Хөхө /Чингис хааны 1000ны ноён/

318.Удутай /Чингис хааны 1000ны ноён/

319.Бала-Чэрби /Чингис хааны 1000ны ноён/

320.Хэтэ /Чингис хааны 1000ны ноён/

321.Мөнх /Чингис хааны 1000ны ноён/

322.Халжа /Чингис хааны 1000ны ноён/

323.Хурчахус /Чингис хааны 1000ны ноён/

324.Хонгиран /Чингис хааны 1000ны ноён/

325.Тогоонтөмөр /Чингис хааны 1000ны ноён/

326.Мэгэтү /Чингис хааны 1000ны ноён/

327.Мороха /Чингис хааны 1000ны ноён/

328.Дорибөхө /Чингис хааны 1000ны ноён/

329.Идухадай /Чингис хааны 1000ны ноён/

330.Ширахул /Чингис хааны 1000ны ноён/

331.Даун /Чингис хааны 1000ны ноён/

332.Дамача /Чингис хааны 1000ны ноён/

333.Хауран /Чингис хааны 1000ны ноён/

334.Тодсаха /Чингис хааны 1000ны ноён/

335Тунхуйдай /Чингис хааны 1000ны ноён/

336.Тобуха /Чингис хааны 1000ны ноён/

337.Ажинай /Чингис хааны 1000ны ноён/

338.Түйдхэр /Чингис хааны 1000ны ноён/

339.Сачуур /Чингис хааны 1000ны ноён/

340.Жидэр /Чингис хааны 1000ны ноён/

341.Олар /Чингис хааны 1000ны ноён/

342.Хингиадай /Чингис хааны 1000ны ноён/

343.Ашиг/Чингис хааны 1000ны ноён/

344.Хадай /Чингис хааны 1000ны ноён/

345.Чигу /Чингис хааны 1000ны ноён/

346.Буту /Чингис хааны 2000ны ноён/

IX Бүлэг

347.Гэнигэдэй

348.Наринтоорил /Цагаангуагийн хүү/

349.Гүчүгүр /Чингис хааны дархан, Чингис хааны 1000ны ноён/

350.Мулхалху /Чингис хааны 1000ны ноён/

351.Их-Нэүрин /Чингис хааны хэвтүүлийг захирагч ноён/

352.Есөнтэй /Зэлмийн хүү/

353.Бүхэдэй /Түгэгийн хүү/

354.Хорхудаг /Чингис хааны Хорчинг захирагч/

355.Лаблах /Чингис хааны Хорчинг захирагч/

X Бүлэг

356.Арслан /Харлагийн хан/

357.Идүүд /Уйгурын хан/

358.Адхираг /Уйгур элч/

359.Дарбай /Уйгур элч/

360.Эди /Хэргисийн ноён/

361.Инал /Хэргисийн ноён/

362.Алдиэр /Хэргисийн ноён/

363.Өлэбэг /Хэргисийн ноён/

364.Иналч /Хутугагийн хүү/

365.Төрэлч /Хутугагийн хүү/

366.Онгууд

367.Дөрбэй

368.Цагаадай /Чингис хааны хүү/

369.Алчидай /Чингис хааны хүү/

370.Хөхөчү буюу Тэв тэнгэр бөө

371.Жибэгэ /Жалайрын иргэн/

 XI Бүлэг

372.Хашин /Тангуд хан/

373.Илаху /Тангуд бурхан/

374.Жубхан /Чингис хааны элс/

375.Ухуна /Чингис хааны элч/

376.Аша-хамбу /Сартуул хан/

377.Тогочар /Чингис хааны баатар/

378.Мэлиг /Султан хан/

379.Жалалдин /Султан/

380.Хонхай /Хорчин/

381.Хонтахар /Хорчин/

382.Чормаган /Хорчин/

383.Дөрбуй /Дөрвөд баатар/

384.Ялавач /Сартуул иргэн/

385.Масхуд /Ялавачийн хүү/

XII Бүлэг

386.Гилүгэтэй

387.Бат /Чингис хааны ач/

388.Оготор /Чингис хааны хүү/

389.Мөнх /Чингис хааны ач/

390.Бүри /Чингис хааны хүү/

391.Гүюг /Чингис хааны ач/

392.Олдхар

393.Аргасун

394.Мангай /Өгэдэйн хүү/

395.Хонхордой /Өгөдэй хааны хэвтүүлийн захирагч/

396.Бужиг

397.Ширхан /Өгөдэй хааны хэвтүүлийн захирагч/

398.Элжгэдэй

399.Амал /Өгөдэй хааны захирагч/

400.Чанар /Өгөдэй хааны захирагч/

401.Ялбаг /Өгөдэй хааны захирагч/

402.Хараудар /Өгөдэй хааны захирагч/

403.Тэмүдэр /Өгөдэй хааны захирагч/

404.Жэхү /Өгөдэй хааны захирагч/

405.Чанай /Өгөдэй хааны захирагч/

406.Уйгуртай /Өгөдэй хааны захирагч/

407.Арачиан /Өгөдэй хааны захирагч/

408.Тогучар /Өгөдэй хааны захирагч/

Редактор:Оюунаа

Холбоотой мэдээ

Хэрэглэгчийн сэтгэгдэл
* Зөвхөн бүртгэлтэй хэрэглэгчид сэтгэгдэл үлдээх эрхтэй, та бүртгүүлсэн үү? (сэтгэгдэлээ 200 тэмдэгтэд багтааж бичнэ үү)
Баталгаажуулах код: 验证码